تعمیرات ایسیو چیست

ایسیو چیست و چه وظیفه ایی در خودرو دارد؟

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-ecu

در این بخش با ایسیو ( ECU ) و کاربرد آن در خودرو آشنا خواهیم شد.