فاراد

خازن ها

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86

در این فصل با خازن ها ,کاربرد و انواع آنها آشنا می شویم.