مقاومت

آشنایی و نحوه کار با مولتی متر

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1

در این بخش با مولتی متر و نحوه کار با آن آشنا میشویم.


مقاومت ها

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

در این بخش با کاربرد مقاومت , انواع آن و نحوه تست آنها آشنا می شویم.