نحوه تست سلف

نحوه تست قطعات الکترونیکی با مولتی متر

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

در این فصل با نحوه تست قطعات الکترونیکی توسط مولتی متر آشنا خواهیم شد.