پتانسیومتر

مقاومت ها

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

در این بخش با کاربرد مقاومت , انواع آن و نحوه تست آنها آشنا می شویم.