پل دیود

دیود ها

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF

در این بخش با دیودها , انواع آن و کاربرد آنها آشنا میشویم.