رطوبت

علت شایع خرابی صفحه کیلومترها

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1

در این بخش با عواملی که باعث سوختن و از کار افتادن صفحه کیلومترها میشوند آشنا میشویم.