محاسبه مقاومت

آموزش خواندن مقدار مقاومت ها

/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

در این فصل با نحوه خواندن و محاسبه مقدار مقاومت ها آشنا خواهیم شد.