تعمیر کیلومتر

تعمیر صفحه کیلومتر پژو پارس ELX - مدل ایپاکو-ساژم

/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-elx-%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%85-sagem-ipaco

تعمیر صفحه کیلومتر پژو پارس ELX (ای ال ایکس) مدل ایپاکو-ساژم با ایراد خرابی دکمه تریپ


تعمیر صفحه کیلومتر پیکان

/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86

تعمیر صفحه کیلومتر وانت پیکان با ایراد از کار افتادن کامل